Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz określa rodzaje oraz
warunki zawierania umów na odległość oraz ich rozwiązywania a
także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin
skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb
zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem
Sklepu
.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod
  adresem internetowym elachabierska.com

 2. Sprzedawca :ELŻBIETA
  CHABIERSKA
  CIECHOMSKA
  Fotograf
  .
  ul. Tysiąclecia 2/30,
  96-320
  Mszczonów
  NIP 968-09-48-090
  REGON 
  368410603

 3. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i
  funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za
  pośrednictwem Sklepu

 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą,
  będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której
  przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową.

 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność
  gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
  Prawo przedsiębiorców.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
  Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
  Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca
  przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne
  są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
  możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
  w szczególności ilości produktów.

 9. Operator płatności – PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15,
  60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,

  Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Nr KRS 0000347935

 10. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach
  Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
  wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania
  się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 11. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi
  zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w
  Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
  poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
  określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu
  dostawy i płatności

 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:
   elachabierska@wp.pl

  2. pisemnie na adres: Elżbieta Chabierska Ciechomska, Tysiąclecia
   2/30, 96-320 Mszczonów.

  3. a także telefonicznie pod numerem: 782560152 w godz.8-11 w dni
   robocze.

 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Idea
  Centrala
  25
  1950 0001 2006 0041 7487 0001

§ 4

Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu
  oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
   internetową

  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie
  ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w
  funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
  działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
  internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w
  funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej
  obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu.
  W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie
  powiadomieni na stronie Sklepu.

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz
  rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i
  nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.

 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
  ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
  ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto
  poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
  na adres podany w § 3.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
  Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
  asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie
  z instrukcją zawartą w § 5 Regulaminu, albo przez podanie
  niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających
  realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 1. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:

  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie
   kliknąć przycisk „Kup teraz”,

  2. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy
   Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
   wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli
   dotyczy danego Produktu),

  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy
   Zamówienia,

  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć
   przycisk “Kupuję i płacę”,

  5. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym
   terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 7 pkt
   3.

 2. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta),
  należy:

  1. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia,
   wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
   nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób
   dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz
   zaznaczyć pole „Stworzyć konto?”,

  2. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,

  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy
   Zamówienia,

  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć
   przycisk “Kupuję i płacę”,

  5. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany
   wcześniej sposób.

 3. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są
  cenami brutto.

 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za
  Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego
  dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach
  Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
  wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru
  zamówionego Produktu:

 1. w przypadku Produktów niematerialnych – przesyłka drogą
  elektroniczną, na podany w zamówieniu adres emailowy,

 2. w przypadku Produktów materialnych:

   1. przesyłka pocztowa,

   2. przesyłka kurierska,

   3. paczkomaty InPost,

 1. Klient może wybrać z następujących metod płatności:

  1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

  2. karta debetowa,

  3. karta kredytowa,

  4. przelewy elektroniczne,

  5. płatności mobilne, w tym blik,

  6. za pobraniem

 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych
  metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu
  zamówienia.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu lub usługi, Klient powinien wykonać
  następujące czynności:

  1. wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz
   wybierając sposób płatności,

  2. zaakceptować warunki Regulaminu,

  3. kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.

 2. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”,

  1. przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient
   zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania
   zamówienia wraz z instrukcją, na jaki nr konta należy dokonać
   płatności.

  2. przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych,
   Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w
   celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty

  3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony
   na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie
   przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu
   zamówienia.

 3. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Umowę
  uważa się za zawartą.

 4. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w
  sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym
  w Sklepie.

§ 9

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany
  w §3 Regulaminu

 3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z
  uzasadnieniem.

 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych
  od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.

 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo
  reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona
  ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając
  dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe,
  Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę
  na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy
  sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
  przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

  1. Umowy o świadczenie usług (np. konsultacje), jeżeli Sprzedawca
   wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, a
   wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utarci
   prawo odstąpienia od umowy;

  2. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych (np. ebooków), które nie
   są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
   świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
   upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
   przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Powyższe przykłady wyjątków
od prawa odstąpienia od umowy zawarte są w art. 38 ustawy o prawach
konsumenta. Artykuł ten wylicza ich więcej. Zajrzyj do ustawy – być
może znajdziesz inny wyjątek, który będzie dotyczył Twoich
Klientów.. Pamiętaj też, że prawo do odstąpienia od umowy ma
tylko Konsument. Jeśli Twoje produkty lub usługi kupuje u Ciebie
Przedsiębiorca w związku ze swoją działalnością, prawo
odstąpienia od umowy mu nie przysługuje
.

 1. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować
  Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia
  woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na
  adres podany w §3 Regulaminu.

 2. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia
  od umowy . Nie jest to jednak obowiązkowe.

 3. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi
  wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż
  14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o
  odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona
  przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały
  przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
  wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie
  się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili
  otrzymania zawracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w
  zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

§ 11

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych
  w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze
  postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez
  strony konfliktu.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z
   wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej
   ze Sprzedawcą,

  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
   Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
   w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
   Sprzedawcą.

 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej
  pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą,
  korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
  statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
  Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem
  unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
  Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne
  są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
  (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do
  których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie
  internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12

Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików
cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies
dostępnej pod adresem https://elachabierska.com/polityka-prywatnosci/ 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku
  polskim.

 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
  bezprawnym.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
  ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów
  płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
  realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w
  życie z dniem ich publikacji w Sklepie.

 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
  Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
  zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
  szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
  konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz
  ustawy o ochronie danych
  osobowych.

%d bloggers like this: