Polityka prywatno?ci

Polityka prywatności oraz plików cookies

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies zawiera zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://elachabierska.com/. Administratorem strony jest Elżbieta Chabierska – Ciechomska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Chabierska Fotograf z siedzibą ul. Tysiąclecia 2/30, 96 – 320 Mszczonów. Kontakt z administratorem pod adresem
e-mail: elachabierska@wp.pl.

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających Serwis korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

Jednocześnie jest on spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO.

 

Definicje

 

 1. Administrator – Elżbieta Chabierska – Ciechomska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Chabierska Fotograf z siedzibą ul. Tysiąclecia 2/30,
  96 – 320 Mszczonów.

 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://elachabierska.com/

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 4. Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 1) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Dane osobowe

 

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy albo formularz zapisu na newsletter. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter oraz do przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt. 1 ppkt 7.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne lecz niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 

Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: elachabierska@wp.pl. Żądanie można również złożyć pisemnie wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list.

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa.

 

Pliki cookies

 

Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

Pliki cookies podmiotów trzecich.

Na stronach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej – Facebook Pixels. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://web.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:

  1. Google Analytics

  2. Facebook Pixel

 2. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 3. Powyższe technologie stosowane są w celu optymalizowania Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb jej Użytkowników.

 

 

 

 

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.